Contestație la executare împotriva KRUK. Perimare executare silită. Practică judiciară.

În cuprinsul acestei rubrici de practică judiciară vom prezenta o soluție pronunțată de Judecătoria Timișoara prin care s-a admis contestația la executare împotriva Kruk Romania și s-a constatat perimarea executării silite.

Prin cererea înregistrată la data de 31.07.2019 pe rolul Judecătoriei Timişoara sub nr. 2 XXXXXXXXXXXXX, contestatorul P______ S____ D_____ a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să constate perimarea executării silite pornită de creditorul I____________ M____ L__ în dosar execuţional 756/PIR/2013 aflat pe rolul B__ M______ D__ F_______, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că la data de 02.09.2013, creditorul Piraeus Bank România S.A. a formulat o cerere de executare silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. xxxxxxxxxxxx75089 din 15.05.2007, cerere înregistrată la B.E.J. Marchis D__ F_______, deschizându-se dosarul de executare nr. 756/PIR/2013.

ÎNCUVIINȚARE EXECUTARE SILITĂ. CONTESTAȚIE LA EXECUTARE.

La data de 04.09.2013, executorul judecătoresc a solicitat Judecătoriei Reşiţa încuviinţarea executării silite, cerere încuviinţată prin încheierea nr. 2083 pronunţată în camera de consiliu din data de 09.09.2013.

La data 08.07.2016, societatea Kruk România S.R.L. formulează o cerere prin care solicită ca sumele rezultate în urma executării silite să fie virate în contul acesteia, arătând că la data de 29.06.2016 s-a încheiat contractul de cesiune de creanţe prin care a achiziţionat de la creditorul Piraeus Bank România S.A. mai multe creanţe, printre care şi creanţa deţinută împotriva reclamantul ui contestator, fără a dovedi actul juridic la care a făcut referire, prin depunerea unui exemplar al înscrisului constatator.

La aceeaşi dată, 08.07.2016, intimata, prin reprezentant convenţional Kruk România S.R.L., formulează o cerere prin care solicită ca sumele rezultate în urma executării silite să fie virate în contul acesteia, arătând că la data de 30.06.2016 s-a încheiat contractul de cesiune de creanţe nr. R2 prin care a achiziţionat de la creditorul Kruk România S.R.L. mai multe creanţe, fără, a dovedi actul juridic la care a făcut referire, prin depunerea unui exemplar al înscrisului constatator.

KRUK ROMÂNIA. CESIUNE DE CREANȚĂ. CONTESTAȚIE LA EXECUTARE DATORIE. AVOCAT ORADEA

La data de 18.05.2018, executorul judecătoresc solicită, în scris, să-i fie comunicate contractul de cesiune din data de 29.06.2016 prin care Kruk România S.R.L. a achiziţionat creanţa de la Piraeus Bank România S.A. precum şi contractul de cesiune nr. R2/30.06.2016 prin care intimata a achiziţionat creanţa de la Kruk România S.R.L., motivând că nu a primit decât adresele prin care a fost informat despr e cesiuni.

După mai bine de 6 luni, întrucât nu a primit nici un răspuns, la data de 27.11.2018, executorul judecătoresc solicită, din nou, în scris, să-i fie comunicate contractul de cesiune din data de 29.06.2016 prin care Kruk România S.R.L. a achiziţionat creanţa de la Piraeus Bank România S.A. precum şi contractul de cesiune nr. R2/30.06.2016 prin care intimata a achiziţionat creanţa de la Kruk România S.R.L.. De asemenea, mai solicită să i se comunice notificările de cesiune de creanţă şi dovezile de comunicare a notificărilor, o cerere de stăruire în executarea silită precum şi creanţa rămasă de recuperat, arătând că pe rolul biroului a fost alt creditor iniţial.

La această ultimă solicitare, la data de 27.11.2018 societatea Kruk România S.R.L. trimite doar un tabel.

După 7 luni de la ultima solicitare, întrucât nu s-au îndeplinit demersurile solicitate în scris, executorul judecătoresc revine la data de 26.06.2019 cu o a treia solicitare, în scris, prin care solicită să-i fie comunicate contractul de cesiune din data de 29.06.2016 prin care Kruk România S.R.L. a achiziţionat creanţa de la Piraeus Bank România S.A. precum şi contractul de cesiune nr. R2/30.06.2016 prin care Kruk România S.R.L. a vândut creanţa către intimată, precum şi notificarea cesiunii nr. R2/30.06.2016, trimisă de societatea Kruk România S.R.L., solicitare la care s-a răspuns, parţial.

PERIMARE EXECUTARE SILITĂ. PRESCRIPȚIE EXECUTARE SILTĂ. AVOCAT ORADEA

Contestatorul a precizat că potrivit art. 697C. proc. civ. ” În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept.

Astfel, contestatorul a apreciat că executarea silită pornită în dosar 756/PIR/2013 s-a perimat de drep t la data de 18.11.2018 întrucât creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite.

Contestatorul a învederat instanţei că dacă, prin absurd, ar fi să se considere că executarea silită nu s-a perimat de drept la data de 18.11.2018, aceasta s-a perimat de drept la data de 27.05.2019 întrucât „creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă încă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc.

În drept , contestatorul a invocat prevederile art. art. 696 şi urm. c. proc. civ..

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

În probaţiune , contestatorul a depus la dosar înscr isuri.

Intimata, legal citată, a depus la dosar prin registratură în data de 30.08.2019 întâmpinare (f.24) prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Intimata a precizat că la data de 15.05.2007, a fost încheiat Contractul nr. xxxxxxxxxxxx75089, între bancă, în calitate de împrumutant şi contestatorul din prezenta cauză în calitate de împrumutat, prin care banca i-a acordat acestuia din urmă un împrumut.

Întrucât debitorul a încetat să mai achite ratele, instituţia financiar bancară a declarat creditul scadent anticipat şi ulterior a cesionat întreaga creanţa către creditorul cesionar iniţial.

Totodată, au fost efectuate formalităţile de înscriere a Contractului de cesiune creanţe în Arhiva Electronic de Garanţii Reale Mobiliare în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, sub avizul nr. 2016-xxxxxxxxxxxxxx-GOL; 2017-xxxxxxxxxxxxxx-COB.

Intimata a invocat excepţia netimbrării acţiunii, solicitând instanţei admiterea acesteia şi anularea cererii formulate de către reclamant, în cazul în care nu au fost respectate dispoziţiile legale privind timbrarea cererii de chemare în judecată, iar la dosarul cauzei nu se regăseşte la primul termen de judecată dovada achitării taxei judiciare de timbru la valoarea pretenţiilor solicitate, sau dovada insuficientei timbrări.

Intimata a mai invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, solicitând instanţei să verifice încadrarea în termenul de formulare a contestaţiei, iar în cazul în care debitorul nu a respectat acest termen, admiterea excepţiei şi respingerea contestaţiei la executare ca tardiv formulată.

Pe fond, intimatul a arătat că executarea silită înseşi, cât şi toate actele de executare ce au fost întocmite de către executorul judecătoresc au respectat toate regulile de fond şi de formă impuse de dispoziţiile Codului de procedură civilă, motiv pentru care anularea acestora este lipsită de temei legal.

Referitor la aspectul perimării, intimata a precozat că între data ultimului act de executare – cererea de executare silită şi datele actelor de procedura, n-au trecut mai mult de 6 luni, astfel încât nu a intervenit perimarea executării silite, urmând că instanţa să dispună desfiinţarea acesteia conform art. 697 alin. 1 NCPC.

Cu privire la pretinsa necomunicare a notificării privind încheierea contractului de cesiune _______________________ precizat că debitorul cedat nu a realizat vreun act susceptibil să conducă la stingerea creanţei ce a format obiectul cesiunii, astfel că acesta nu se poate prevala de inopozabilitatea acestei operaţiuni pentru a paraliza procedura de executare silită declanşata de cesionarul devenit creditor, pentru că nu ar justifica existenţa vreunui interes legitim în derularea unui astfel de demers şi ar constitui o valorificare a conduitei sale culpabile de a nu executa de bunăvoie obligaţia pe care şi-a asumat-o fata de creditorul iniţial. Referitor la susţinerile contestatorului cu privire la calitatea de creditor a societăţii, intimata a precizat că prin încheierea contractului de cesiune, a dobândit calitatea de creditor, fiind îndreptăţită să continue executarea silită începută de către fostul creditor.

Poziţia pe care se află cesionarul este aceea a unul veritabil succesor cu titlu particular, care preia toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa, motiv pentru care modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titulului executoriu.

Concluzionând intimata a solicitat instanţei să constate nelegalitatea şi netemeinicia contestaţiei la executare formulată de contestator şi pe cale de consecinţă să respingă acţiune , cu atât mai mult cu cât contestatorul nu invocă şi nu probează în niciun fel nelegalitatea actelor de executare.

În drept , intimata a invocat dispoziţiile art. 205 şi urm Cod proc.civ. şi a solicitat judecarea cauzei şi în lipsa reprezentantului său de la dezbateri.

În data de 20.09.2019, contestatorul a depus la dosar răspuns la întâmpinare(f.53) prin care a solicitat respingerea excepţiilor procesuale şi a apărărilor invocate de intimată ca neîntemeiate.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

CONTESTAȚIE LA EXECUTARE DATORIE KRUK.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Încheierea nr. nr. 2083/09.09.2013 pronunţată de Judecătoria Reşiţa în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX fost încuviinţată executarea silita in dosarul execuţional nr. 756/PIR/2013 al B__ M______ D__ F_______ pornita de creditoarea Piraeus Bank Romania S.A. împotriva debitorului P______ S____ D_____ în baza titlului executoriu reprezentat contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. xxxxxxxxxxxx75089 din 15.05.2007.

La data 08.07.2016, societatea Kruk România S.R.L. a formulat o cerere prin care a solicitat ca sumele rezultate în urma executării silite să fie virate în contul acesteia, arătând că la data de 29.06.2016 s-a încheiat contractul de cesiune de creanţe prin care a achiziţionat de la creditorul Piraeus Bank România S.A. mai multe creanţe, printre care şi creanţa deţinută împotriva reclamantului contestator (f. 64 dos. ex.).

La aceeaşi dată intimata I____________ M____ L__., prin reprezentant convenţional Kruk România S.R.L., a depus la dosarul execuţional o cerere prin care a solicitat ca sumele rezultate în urma executării silite să fie virate în contul acesteia, arătând că la data de 30.06.2016 s-a încheiat contractul de cesiune de creanţe prin care a achiziţionat de la creditorul Kruk România S.R.L. creanţa împotriva contestatorului.

La data de 18.05.2018, executorul judecătoresc a solicitat în scris intimatei să comunice contractul de cesiune din data de 29.06.2016 prin care Kruk România S.R.L. a achiziţionat creanţa de la Piraeus Bank România S.A. precum şi contractul de cesiune nr. R2/30.06.2016 prin care intimata a achiziţionat creanţa de la Kruk România S.R.L., motivând că nu a primit decât adresele prin care a fost informat despre cesiuni (F. 90 dos. ex).

La data de 27.11.2018 executorul judecătoresc a solicitat din nou în scris intimatei să-i fie comunicate contractul de cesiune din data de 29.06.2016 prin care Kruk România S.R.L. a achiziţionat creanţa de la Piraeus Bank România S.A. precum şi contractul de cesiune nr. R2/30.06.2016 prin care intimata a achiziţionat creanţa de la Kruk România S.R.L.., notificările de cesiune de creanţă şi dovezile de comunicare a notificărilor, o cerere de stăruire în executarea silită precum şi creanţa rămasă de recuperat. Solicitarea a fost transmisă intimatei prin e-mail cu menţiunea că înscrisurile sunt necesare pentru continuarea executării silite (f. 83 dos. ex.).

La data de 26.06.2019 executorul transmite în scris intimatei o nouă cerere prin care solicită să-i fie comunicate contractul de cesiune din data de 29.06.2016 prin care Kruk România S.R.L. a achiziţionat creanţa de la Piraeus Bank România S.A. precum şi contractul de cesiune nr. R2/30.06.2016 prin care Kruk România S.R.L. a vândut creanţa către intimată, precum şi notificarea cesiunii nr. R2/30.06.2016, trimisă de societatea Kruk România S.R.L.. la care intimata răspunde în aceeaşi zi (f. 169 dos. ex.)

Potrivit art. 697 si 698C. pr. civ, ,, În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept ” . Perimarea se constată de către instanţa de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părţilor.

Perimarea executării atrage desfiinţarea tuturor actelor de executare, cu excepţia celor care au dus la realizarea, în parte, a creanţei cuprinse în titlul executoriu şi a accesoriilor.

Având în vedere faptul că creditoarea a răspuns solicitărilor executorului judecătoresc abia la data de 26.06.2019 deşi prima comunicare a fost primită la data de 18.05.2018, lăsând sa treacă mai mult de 6 luni de la data recepţionării adreselor comunicate de acesta, raportat la textele de lege citate mai sus, instanţa va admite cererea contestatorului şi va c onstata perimată de drept executarea silită efectuată în dosarul execuţional nr. 756/PIR/2013 al B__ M______ D__ F_______ .

ADMITERE CONTESTAȚIE LA EXECUTARE. ANULARE EXECUTARE SILITĂ.

În temeiul art. 689 alin. 2 C. pr. civ, va desfiinţa toate actele de executare silit ă efectuate în dosarul execuţional nr. 756/PIR/2013 al B__ M______ D__ F_______ , cu excepţia celor care au dus la realizarea, în parte, a creanţei cuprinse în titlul executoriu şi a accesoriilor .

În temeiul art. 453 alin. 1 C. pr. civ., va obliga intimata la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2451,5 lei reprezentând onorariu avocaţial şi cheltuieli fotocopiere dosar execuţional.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de contestatorul P______ S____ D_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Timişoara, _____________________, ____________________, cu domiciliul procedural ales în Timişoara, ____________________, _____________, _____________________, în contradictoriu cu intimata I____________ M____ L__, cu adresa pentru comunicarea actelor de procedură la Kruk Romania S.R.L. cu sediul în Târgovişte, Bulevardul Independenţei nr. 2C, judeţul Dâmboviţa, având ca obiect constatare perimare executare silită .

Constată perimată executarea silită efectuată în dosarul execuţional nr. 756/PIR/2013 al B__ M______ D__ F_______ .

Dispune desfiinţarea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuţional nr. 756/PIR/2013 al B__ M______ D__ F_______ , cu excepţia celor care au dus la realizarea în parte a creanţei creditoarei.

Obligă intimata la plata către contestator a sumei de –– lei reprezentând cheltuieli de judecată .

Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Timişoara.

sursa: www.rolii.ro

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top